Publications

Books:

A. Stępińska (2004). Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce (1990 – 2000) [Marketing election strategies. Presidential elections in Poland (1990-2005)], Poznań.

Edited books:

  • News in Europe, Europe on News, Berlin: Logos Verlag, 2011.
  • Media and Communication in Europe, Berlin: Logos Verlag, 2014.

Papers:

A. Stępińska (2004). Strategia wyborcza: definicja, elementy i typy [Election strategy: definition, elements and types], Przegląd Politologiczny, No. 3, pp. 25–36.

A. Stępińska (2005). Telewizyjna kampania referendalna jako arena rywalizacji politycznej. Referendum unijne w Polsce w 2003 r. [Referendum campaign on TV as a sphere of political competition], Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, No. 1, pp. 39–58.

A. Stępińska (2005). Globalny przepływ informacji i propagandy. Atak terrorystyczny na USA z 11 września 2001 r. jako wydarzenie medialne [The Global Flow of Information and Propaganda. Terrorist Attacks on the USA, September 11, 2001 as a media event], Problemy Humanistyki Nr 10/11, pp. 57–67.

A. Stępińska (2006). Wizerunek polityka lokalnego i rola środków masowego przekazu w jego kształtowaniu [Image of a local politician and a role of the mass media in a process of creating an image], Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, No. 2, pp. 151–164.

A. Stępińska (2009). Euronews: europejska stacja telewizyjna? [Euronews: an European TV station?], Przegląd Politologiczny, No. 3, pp. 129–144.

A. Stępińska (2009). Formats of the election campaign messages in PolandŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, No. 4, pp. 21–3A. Stępińska (2010),

A. Stępińska (2010).`Double elections’ as a context of political communication. Analyzing the 2005 parliamentary and presidential campaign advertising in Poland, CEU Political Science Journal, vol. 5, issue 2, pp. 202–237.

A. Stępińska, B. Hordecki (2010). Postawy wobec Stanów Zjednoczonych: raport z międzynarodowych badań porównawczych [Attitudes towards the US: a report of international comparative study], Przegląd Politologiczny, No. 4, pp. 53–68.

A. Stępińska, Sz. Ossowski (2011). Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe [Journalists in Poland: values, priorities, and professional standards], Studia Medioznawcze, No. 1, pp. 17–30.

A. Stępińska, M. Wrześniewska Pietrzak (2011).  Debaty prezydenckie 2010: komunikacja przez pryzmat wartości [Presidential debates 2010: communication through values], Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, No. 2, pp. 5–32.

A. Stępińska, (2011). Obraz konfliktu rosyjsko – gruzińskiego w 2008 roku w polskiej prasie drukowanej [Polish press coverage of the Russian – Georgian conflict in 2008], Zeszyty Prasoznawcze, No. 1-2, pp. 59–75.

A. Stępińska, (2012). Media Coverage of the Polish EU Presidency,Yearbook of Polish European Studies, No 15, pp. 61–81.A. Stępińska, Sz. Ossowski, (2012), Three Generations of Polish Journalists: Professional Roles and IdentitiesJournalism Studies, No. 5-6, pp. 857-867.

A. Stępińska, (2013). International project: Media coverage of the Polish EU presidencyŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, No 3, pp. 71–86.

A. Stępińska, (2013). The Polish EU presidency in Polish press: Did we actually notice it?Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, No 3, pp. 191–206.

M. Kołodziejczak, A. Stępińska (2014). Podstawy teoretyczne badań nad wydarzeniami medialnymi, Zeszyty Prasoznawcze, no 1, pp. 1-21.

R. Wohlert, S. Joye, A. Stępińska. D. Biltereyst, K. Valders (2015). News coverage of the first Polish presidency of the EU Council (2011). Central European Journal of Communication, no. 8(15), pp. 187 – 204.

A. Stępińska (2014-2015). Geografia newsów i kryteria selekcji informacji zagranicznych. Media, Kultura, Społeczeństwo, no. 9-10.

A. Stępińska, Politicization of Europe – Polish media coverage of the EU presidency, Rocznik Integracji Europejskiej, no. 10, pp. 213- 228, ISSN 1899-6256.

A. Stępińska, K. Adamczewska, D. Narożna, E. Jurga – Wosik, B. Secler (2016). Zmiany motywów wybory zawodu dziennikarskiego w Polsce, Zeszyty Prasoznawcze, no. 2(226), t. 59, 2016, pp. 392 – 407, ISSN 0555-0025.

A. Stępińska, G. Szabo, Contiunities and discontiuities: changing patterns in journalism and media in Central and Eastern Europe, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, no. 2, pp. 5-14, ISSN 1731-7517.

A. Stępińska, E. Jurga – Wosik, K. Adamczewska, B. Secler, D. Narożna (2016). Journalistic role performance in Poland, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, no. 2, pp. 37-52, ISSN 1731-7517.

A. Stępińska, recenzja książki: A. Hepp, M. Elsner, S. Lingenberg, A. Mollen, J. Moller, A. Offerhaus, The Communicative Construction of Europe. Cultures of Political Discourse, Public Sphere and the Euro Crisis. Basingstoke, Palgrave Macmillan, „Communications. The European Journal of Communication Research, vol. 41, issue 3, 2016, s. 364-366. ISSN 0341-2059.

B. Secler, A. Stępińska, E. Jurga-Wosik, D. Narożna, K. Adamczewska (2016). Model dziennikarstwa zorientowany na obywateli w perspektywie paradygmatu społecznej odpowiedzialności mediów. Przykład prasy w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, no. 2(32): Stylistyka mediów, edited by Rafał Siekiera, Monika Worsowicz, pp. 167-185. ISSN 1505-9057.

A. Stępińska, D. Narożna, B. Secler, E. Jurga – Wosik (2017). Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodowe. Studia Medioznawcze 1(68), pp. 11-24.

A. Stępińska (2017). Polish journalists. A profession (still) in transition? Central European Journal of Communication, vol. 10, no. 1(18), pp. 32-47.

A. Stępińska, E. Jurga – Wosik, K. Adamczewska, D. Narożna, B. Secler (2017). Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne. Przegląd Politologiczny, No. 1, pp. 127-142.

P. van Aelst, J. Strömbäck, T. Aalberg,  F. Esser, C. de Vreese, J.  Matthes, D. Hopmann, S. Salgado, N. Hubé, A. Stępińska,  S. Papathanassopoulos, R. Berganza, G.  Legnante, C. Reinemann, T. Sheafer, J. Stanyer (2017). Political communication in a high-choice media environment: a challenge for democracy? Annals of the International Communication Association, pp. 3-27

A. Stępińska, K. Adamczewska (2017). Obecność stylu populistycznego w mediach informacyjnych podczas kampanii wyborczej w 2015 roku. e-Politikon, nr 24, ss. 59-86.

C. Mellado, L. Hellmueller, M. Marquez – Ramirez, M. Luisa Humanes, C. Sparks, A. Stępińska, S. Pasti, A-M. Schielicke, E. Tandoc, H. Wang (2018). The Hybridization of Journalistic Cultures: A Comparative Study of Journalistic Role Performance. Journal of Communication, vol. 67, issue 6, pp. 944-967.

Book chapters

 A. Stępińska (2004). Problematyka europejska w przekazach programowych kandydatów na urząd Prezydenta RP w latach 1990–2000 [European issues in election agendas of the Polish presidential candidates in 1990-2000], (in:) Europejskie dylematy i wyzwania [European dilemmas and challenges], edited by S. Wojciechowski, Poznań, pp. 107–124.

 A. Stępińska (2005). The Global Flow of Information and Propaganda. Terrorist Attacks on the USA, September 11, 2001 as a media event, (in:) Terrorism as a timeless actor on the international stage, edited by S. Wojciechowski, Poznań, pp. 51–62.

A. Stępińska (2005). Europejska opinia publiczna [European public sphere], (in:) Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie [European Union and civil society], edited by R. Paradowski, Poznań, pp. 81-98.

A. Stępińska, M. Wrześniewska–Pietrzak (2006). „Jedność w różnorodności” – komunikacja przez pryzmat wartości w kampanii do Parlamentu Europejskiego (2004) [Unity in diversity: communication through values during the European Parliamentary elections campaign], (in:) Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją [Angels of communication 1.Perspectives of studies on text, discourse, and communication], edited by Irena Kamińska – Szmaj, Tomasz Piekot  and Monika Zaśko – Zielińska, vol. I., Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Seria Wydawnicza „Język a komunikacja 12”, Kraków, pp. 354–369.

A. Stępińska (2006). Obraz Polski i Europy w audycjach wyborczych kandydatów do Parlamentu Europejskiego [Image of Poland in election programs of candidates to the European Parliament], (in:) Polskie media w jednoczącej się Europie. Szanse i wyzwania [Polish media in integrating Europe. Chances and challenges], edited by I. Dobosz and B. Zając, Kraków, pp. 179–194.

A. Stępińska (2006). Granice skuteczności negatywnej reklamy politycznej [Limits of efectiveness of negative political advertisement], (in:) Religia. Prawo. Reklama. Dylematy kultury współczesnej [Religion. Law. Advertising. Dilemmas of contemporary culture], edited by R. Paradowski, Warszawa, p. 179–194.

A. Stępińska (2006). Modern Mass Media and International Terrorism, (in:) The Faces of Terrorism, edited by S. Wojciechowski, Poznań, pp. 173–186.

A. Stępińska (2006). Komunikowanie międzykulturowe jako doświadczenie i przedmiot studiów [Intercultural communication as an experience and a field of study], (in:) Wpływ edukacji na rozwój społeczno – ekonomiczny w warunkach globalizacji [Impact of education on social and economical development in the age of globalization], edited by D. Fic, Zielona Góra, pp. 297–306.

A. Stępińska (2007). Wizerunek czy program? – audycje wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2005 r. [Image or political agenda? – election programs of presidential candidates in Poland in 2005, (in:) Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny [Fall of democracy? Practical dimension], edited by A. Stelmach, Poznań, pp. 183–193.

A. Stępińska (2007). Style autoprezentacyjne polskich kandydatów na eurodeputowanych. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 [Styles of self – presentation of Polish candidates for the European Parliament in 2004], (in:) Europejskie wybory PolakówReferendum i wybory do ParlamentuEuropejskiego [European elections in Poland. Referendum and the European Parliament elections], edited by D. Piontek, Poznań, pp. 163–182.

A. Stępińska (2007). Jaka Polska w jakiej Europie? – analiza telewizyjnych audycji referendalnych [What Poland in what Europe? Analysis of referendum campaign on TV], (in:) Europejskie wybory Polaków.Referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego [European elections in Poland. Referendum and the European Parliament elections], edited by D. Piontek, Poznań, pp. 133–148.

A. Stępińska, (2007). Violence on television in the U.S. Old problem, new consequences(in:) The Modern Terrorism and Its Forms, edited by S. Wojciechowski, Poznań, pp. 129–148.

J. Sobczak, A. Stępińska (2008). The Truth of the Court and the Truth of the Media (w:) Norm and Truth, edited by M. Piechowiak, Poznań, pp. 161-169 .

A. Stępińska (2007). Wizerunki autoprezentacyjne kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2005 r. [Self-presentations of the Polish presidential candidates in 2005], (in:) Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce [Media in campaigns. Election campaigns. Media in politics], edited by T. Sasińska – Klas, Toruń, pp. 214–239.

A. Stępińska (2007). Instrumentalizacja negatywnych obrazów obcego i wroga w przekazach wyborczych jako przykład działania o charakterze perswazyjnym [Instrumentalization of negative images of an alien and an enemy as an example of a persuasion (in:) Polityka i perswazja [Politics and persuasion], edited by P. Lissewski, Poznań, pp. 69–77.

A. Stępińska (2007). Das Fremd – und Feindbild in polnischen Wahlkampagnen [Image of an alien and an enemy in Polish election campaigns], (in:) Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremd – und Feindbilder. Polen, Tschechien, Deutschland und die Niederlande im Vergleich, 1900 bis heute [Destruction of Dialog. Political instrumentalization of negative images of an alien and an enemy. Poland, Czech Republic, Germany and the Netherlands in comparison, since 1900 till now], edited by D. Bingen, P. O. Loew and K. Woycicki, Wiesbaden, pp. 247–263.

A. Stępińska (2007). Audycje wyborcze jako źródło informacji o podmiotach politycznych [Election programs as a source of information about political actors], (in:) Studia nad komunikowaniem politycznym [Studies on political communication], edited by J. Fras, Toruń, pp. 213–226.

A. Stępińska (2008). Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003–2004). Analiza politologiczna i medioznawcza [European election campaigns in Poland (2003-2004). Political science and media science perspectives], (in:) Media i polityka[Media and politics], edited by J. Sobczak i B. Hordecki, Poznań, pp. 165–181.

A. Stępińska (2008). “JA jako lider polityczny i prezydent” – wizerunki autoprezentacyjne kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2005 r[Me as a political leader and a president: self-presentations of the Polish presidential candidates in 2005], (in:) Gra w przywództwo – jak zdobyć i utrzymać władzę [Leadership game: how to gain and uphold the power], edited by B. Szklarski, Warszawa, pp. 67–84.

A. Stępińska (2009). Wizerunek państwa – działania PR nie tylko w okresie prezydencji [Image of a country: Public Relations not only for the period of the EU Presidency], (in:) Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski [EU council Presidency – partners’ experience, suggestions for Poland], edited by Z. Czachór i M. J. Tomaszyk, Poznań, pp. 159–170.

A. Stępińska (2010). Women in international TV news, (in:) The participation of women in the media and in politics – an international dimension, edited by I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska – Kosman,Poznań, pp. 169–177.

A. Stępińska, Sz. Ossowski (2010). Polski dziennikarz – niezależny altruista? [Polish journalist: an independent altruist?] (in:) Etyka w mediach, vol. 5, Nowe media – stare idee[Ethics in media, vol. 5, New media – old ideas], edited by W. Machura, Poznań – Opole, pp. 35–46.

A. Stępińska, Sz. Ossowski (2010). Dziennikarze polscy – między mitem „czwartej władzy” a świadomością misji [Polish journalists: between a myth of fourth estate and a public service], (in:) Media – czwarta władza? [Media – a fourth estate?], edited by R. Kowalczyk and W. Machura, Poznań – Opole 2010, pp. 55–66.

A. Stępińska (2010). Postawy wobec sytuacji konfliktowych wśród studentów polskich i niemieckich – wyzwania dla edukacji w środowisku wielokulturowym [Attitudes towards conflict among Polish and German students: challenges for education process in a multicultural environment (in:) Pogranicze polsko – niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich[Polish – German borderland in comparison to other European borderlands], edited by J. Jańczak, M. Musiał – Karg and L. Wojnicz, Poznań, pp. 71–82.

A. Stępińska (2010).  9/11 and the transformation of globalized media events, (in:) Media events in a global age, edited by N. Couldry, A. Hepp, F. Krotz,Routledge, pp. 203–216.

A. Stępińska, Sz. Ossowski (2011). Kariera, kontrola, służba społeczna – postawy różnychpokoleń polskich dziennikarzy [Career, control, or public service – attitudes of three generations of Polish journalists] (in:) Studia nad dziennikarstwem[Journalism studies], edited by I. Hoffman, Lublin, pp. 43–62.

A. Stępińska (2011). The ‘Feedback’ of Euronews: a study on an active international audience, (in:) News in Europe, Europe on News, edited by A. Stępińska, Berlin, pp. 143 – 158.

A. Stępińska, Sz. Ossowski (2011). Społeczne oczekiwania a autostereotyp dziennikarzy polskich w XXI wieku [Social expectations and autostereotypes of Polish journalists in the 21stcentury] (in:)Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym [Stereotypes in a social and political sphere], edited by B. Pająk – Patkowska, Poznań, pp. 33–46.

A. Stępińska, Sz. Ossowski, L. Pokrzycka, J. Nowak (2102). The Journalists and Journalism of Poland (in:) The Global Journalist in the 21stCentury, edited by D. H. Weaver, L. Willnat, New York and London: Routledge, pp. 255–266.

A. A. Cohen, T. Hanitzsch, A. Stępińska, W. Porath, Ch. Heimprecht (2013). Rationale, Design, and Methodologies (in:) Foreign News on Television: Where in the World is the Global Village?, edited by. Akiba A. Cohen et al. Peter Lang, pp. 3 – 22.

A. Stępińska, W. Porath, C. Mujica, X. Xu, A. A. Cohen (2013). The Prevalence of News: Domestic, Foreign, and Hybrid (in:) Foreign News on Television: Where in the World is the Global Village?, edited by Akiba A. Cohen et al. Peter Lang, pp. 23–28.

L. Willnat, D. Weaver, A. Stępińska, Van-hwei Lo (2013). Who Uses News, How Much, and Why? (in:) Foreign News on Television: Where in the World is the Global Village?, edited by Akiba A. Cohen et al.Peter Lang, pp. 153–170.

A. Stępińska, M. Głowacki (2014). Professional roles, context factors and responsibility across generations of Polish journalists (in:) M. Głowacki, E. Lapuk, A. Balcytiene (eds) Journalism that Matters. Views from Central and Eastern Europe, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 79-96.

A. Stępińska, B. Secler (2014).  Polish Printed Media Coverage and Evaluation of the Polish Presidency in the EU Council Presidency, (in:) A. Stępińska (ed.) Media and Communication in Europe, Berlin: Logos Verlag, pp. 211–226.

A. Stępińska, A. Lipiński, A. Hess, D. Piontek (2017). Poland: A Fourth Wave of Populism? (in:)  Populist Political Communication in Europe, Edited by Toril Aalberg, Frank Esser, Carsten Reinemann, Jesper Stromback, Claes De Vreese, Routledge, pp. 311-325.

F. Esser, A. Stępińska, D. Hopmann (2017). Populism and the media: cross-national findings and perspectives (in:) Populist Political Communication in Europe, Edited by Toril Aalberg, Frank Esser, Carsten Reinemann, Jesper Stromback, Claes De Vreese, Routledge, pp. 365-380.

A. Stępińska (2017). Political Advertising During the 2014 Polish EU Parliamentary Election Campaign (in:) Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. Perspectives from Central and South-Eastern Europe. Edited by R. Boicu, S. Branea, A. Stefanel, London: Palgrave Macmillan, pp. 13-28.

A. Stępińska (2017). Former Eastern European States (Poland, Czech Republic, Former Soviet States, Romania, Bulgaria, (in:) International Encyclopeadia of Media Effects. Edited by P. Roessler, C. A. Hofner, and L. van Zoonen. Wiley – Blackwell.

E. Jurga – Wosik, A. Stępińska, D. Narożna, B. Secler, K. Adamczewska (2017). Między informacją a komentarzem: polski model dziennikarstwa w świetle badań empirycznych (in:) Współczesne media. Gatunki w mediach. Tom I: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, pod red. I. Hofman i D. Jępy – Figury, Lublin, pp. 131-144.